Město Kdyně
MěstoKdyně

Zpracování osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Město Kdyně (dále také jen „město“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Město je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Město Kdyně
Náměstí 1, 345 06 Kdyně

 • Telefon: +420 379 413 511
 • Email: podatelna@radnice.kdyne.cz
 • ID datové schránky: myqbdp5

Účel zpracování osobních údajů

Město jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

 1. výkonu státní správy
 2. výkonu samosprávy

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro splnění právních povinností, které se na město vztahují (např. vyřizování podnětů a žádostí o informace),
 • pro splnění smlouvy mezi městem a subjekty těchto osobních údajů (např. poskytování dotací, převod nemovitostí),
 • pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je město pověřeno (např. kontaktní údaje členů orgánu města pro zajištění komunikace s občany),
 • pro ochranu práv a oprávněných zájmů města, jako je ochrana osob a majetku města, ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů městem).

 

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Další informace

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů městem nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmu občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisových a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Město na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku č. 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Ing. Petra Mišková
 • telefon: +420 725 090 003
 • Email: miskovap@seznam.cz

Úřad

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa