Město Kdyně
MěstoKdyně

Více

Historie Kdyně a požáry

Počátek města Kdyně je připomínán v nejslavnějších letech Přemyslovců ve 13. století. Stavby byly dříve dřevěné s úzkými uličkami a tak nedávaly naději na záchranu při vypuknutí požáru. Škoda na majetku tak byla značná.

Kdyně byla v minulosti závislá na velikosti a síly hradu Rýzmberka, který ovládal i okolní vesnice. Zvláště v 15.století vznikalo mnoho požárů a řada vesnic lehla popelem. V březnu 1448 vyhořel sám Rýzmberk a Kdyňskem se hrnula do Čech loupeživá vojska. Za vlády pana Racka z Rýzmberka, který byl ve sporu s Bavory, hořela Kdyně jak r. 1451, tak opět v r. 1453. Bavoři pálili i plenili Kdyni, Černíkov, Úsilov i v r. 1473. Některé osady zanikly úplně. Za třicetileté války r. 1648 rozvrátil švédský generál Königmark Rýzmberk a plenil a pustošil kraj kolem něj. V r. 1871 shořela ve Kdyni radnice a celá jižní strana náměstí a část východní strany. Požár zasáhl i blízkou textilní manufakturu, ve které pracovalo mnoho dělnických rodin. Ani blízkému Koutu se požár nyvhnul r. 1838, kde shořelo mnoho dvorů, pivovar i sýpky plné obilí.

Obrozenecký rok 1848 byl ve městě slavnostně přijat. Byla zřízena národní garda, padl feudální režim a lid slavil zrušení roboty. Vznikaly obrozenecké spolky, Měšťanské besedy i tělovýchovné sokolské organizace. Byl učiněn pokus o založení tělocvično-hasičský odbor, který nebyl v této době ještě životaschopný.

Požáry v okolí Kdyně

Nejen ve Kdyni vznikaly požáry, ale i v sousedních vsích. Roku 1844 vypukl ve vsi Loučim velký požár, jemuž za oběť padly důležité budovy - stáje, stodoly, které byly v pozdější době znovu obnoveny.

Rovněž podlehla požárem vystavěná školní budova, veškerá školní akta, knihovna i její důležité spisy.

Veliký požár postihl 13. srpna 1861 ves Mrákov. Sedmdesát dva usedlostí lehlo popelem a zůstalo jen šest domů. Veliký oheň vypukl okolo třetí hodiny odpoledne¨na dvoře statku č. 27 a velice rychle se rozšířil do dvorů č. 28 a 29. Po změně větru zachvátil oheň i dvory č. 26 a 25. Plameny se rozšířily postupně na celou ves. Shořela i věž kostela, malý zvon se žárem úplně roztavil a větší spadl na klenutí chrámu. Rozbil se i skleněný lustr a shořely i některé obrazy uschované na půdě fary. Materiálová pomoc postiženým přišla nejvíce z Domažlic i okolních vsí. 

Roku 1884 vznikl v Tlumačově požár ve stavení Jana Dufka čp. 28. Oheň se rozšířil na další chalupy z hořejšího konce vesnice. Bylo poškozeno i několik chalup z druhé strany. Celkem oneň poškodil 14 chalup. 

Nejvíce požárů však vznikalo v královském městě - Domažlicích. Velké požáry byly v letech 1580 a 1592, kdy shořelo celkem 56 domů a 3 dvory. 

V roce 1652 byl bleskem zapálen kostel "U Svatých" a zcela vyhoře. 19.června 1683 vyhořela celá pravá část města od hořejší brány. Hořelo i v letech 1685, 1694 a v r. 1695 lehl popelem kostel "Sv. Antonína". Další veliký oheň vznikl 6.května 1796 u J. Matesa u Týnské brány, kdy shořelo 18 domů a 2 domy byly zbořeny. Ani v počátku 19. století nenanastal obrat k lepšímu. Již roku 1800 shořela část předměstí pod klášterským dvorem a to se opakovalo i v roce 1805. Další zhoubný požár zachvátil město Domažlice 7. května 1822 kdy shořelo 8 domů a 6 stodol. Na domažlickém náměstí po požáru r. 1862 bylo zničeno celkem 6 domů.

Všechny tyto události vedly naše předky k přemýšlení o ochraně před zhoubným živlem. Při hašení bylo používáno trhacích háků, seker, žebříků, sudů, džberů dřevěných i slaměných. Objevovaly se i jednoduché stříkačky, které obsluhovali řemeslníci a pomáhali při zdolání zhounmých požárů. U hasičských sborů se objevovaly kovové stříkačky na kolech značky Smekal a velice moderní a výkonná parní stříkačka. 

Zakládání hasičských sborů

Na ochranu majetku byl v Praze roku 1853 založen placený hasičský sbor, Prvý sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1854 v Zákupech, druhý pak r. 1861 v Liberci. V šedesátých letech byl založen sbor dobrovolných hasičů ve Slaném, Chrudimi, Velvarech, Roudnici, Nepomuku, Kolíně, Kutné Hoře, Platanech a Táboře. V roce 1870 bylo již celkem 16 dobrovolných sborů v Čechách. 

V Domažlicích bylo hasičské hnutí spojeno s tělocvičnou jednotou Sokol, která byla založena panem Antonínem Märzem dne 12.září 1868. Oficiální založení sboru dobrovolných hasičů je uváděno datum 1. října 1870.

Aby se mohly zdolávat požáry bylo třeba zakoupit různé nářadí a peníze 500 zlatých poskytla Záložna v Domažlicích. Už 15.září 1872 byl konán první sokolský a zároveň hasičský slet při němž se konalo veřejné cvičení hasičských sborů domažlického a plzeňského na náměstí.

Na základě dobrých zkušeností s existencí hasičských jednot ve městě byla na 30 června 1872 svolána schůze, kde byl ustanoven sbor dobrovolných hasičů i ve Kdyni. Na této památné schůzi byly nejprve přečteny stanovy a byla provedena volba funkcionářů.

Velitelem sboru se stal Bedřich Želízko, podvelitelem František Lommer a zapisovatel Christian Sünderhauf. Členy výboru se staly Josef Rádl, Jakub Šperl, Jan Blažek, Jakub Holub, Antonín Frey a Václav Hůrka. Byly zřízeny 4 skupiny podle činnosti při požáru a ustanovena 15 členná sborová hudba, kterou vedl Antonín Frey.

Velitelem sboru se stal Bedřich Želízko, podvelitelem František Lommer a zapisovatel Christian Sünderhauf. Členy výboru se staly Josef Rádl, Jakub Šperl, Jan Blažek, Jakub Holub, Antonín Frey a Václav Hůrka. Byly zřízeny 4 skupiny podle činnosti při požáru a ustanovena 15 členná sborová hudba, kterou vedl Antonín Frey.

Snahou nového vedení bylo zajištění výzbroje i výstroje. Obec Kdyně dala sboru do vínku 50 zlatých a ostatní peníze byly vybrány na veřejných cvičení. Sboru přispěly i peněžní a pojišťovací ústavy. Obstarávání výstroje nebylo jednoduché. Čepice ušil kožešník Charvát ze Kdyně, helmy byly zakoupeny v Bavorech a karabinky až ve Vídni.

Velikou slavnost zažila Kdyně 13.července 1873, kdy byl hasičskému sboru předán prapor. Na náměstí se konala bohoslužba a při zpěvu zněly i salvy z moždířů domažlických ostrostřelců. Už v srpnu téhož roku zasahovali hasiči u Pavla Freye, ale shořely i sousední domy Šilhánku a Vartů. Následovaly dny plné práce dobrovolných hasičů nejen při požárech, ale i při cvičení s hasičskou technikou. V roce 1875 dosáhl sbor rekordního počtu členů 218.

V této době vznikají hasičské sbory v okolí Domažlic. Roku 1877 vzniká hasičský sbor v Klenčí pod Čerchovem, roku 1878 sbor v Újezdě a v Koutě, roku 1880 sbory ve Staňkově a Staněticích, roku 1881 v Pocinovicích, roku 1884 v Kolovči a roku 1885 v Klíčově. Dne 2.11.1890 byl ustanoven hasičský sbor v Tlumačově v hostinci u Kašů. V Loučimi byl 29. prosince 1901 na první valné hromadě ustanoven loučimský hasičský sbor a starostou sboru se stal Václav Štampach. Hasičský sbor v Mrákově byl založen 27. května 1906 na ustavující schůzi, kterou vedl důstojný pan Ludvík Lambert, biskupský vikář v Mrákově.

Hasičský sbor ve 20. století

Ke konci 19. století kdyňský hasičský sbor pravidelně zasahoval při požárech ve Kdyni i v okolních vesnicích. Po opotřebení dvoukolové stříkačky obec objednala velkou 4 kolovou stříkačku v ceně 1000 zlatých a byla velmi často používána.

Činnost kdyňských hasičů od roku 1900 je popsána již v brožurce, která byla vydána u  příležitosti 130. výročí založení sboru v roce 2002. 

Dne 5. srpna 1900 vznikla s ostatními vesnicemi Kdyňská župa s číslem 113. Jejím starostou se stal Ferdinand Tšída.

Oslavy ke 40. výročí založení kdyňského hasičského sboru se konaly 4. srpna 1912 a zúčastnilo se 23 sborů a nejaktivnější hasiči obdržali medaile a diplomy. 

Na oslavách 50.výročí založení v roce 1922 přibyla na prapor nová stuha s nápisem "Vlasti k oslavě, bližnímu k ochraně 1872 - 1922".

V roce 1926 byla zakoupena nová automobilová stříkačka za 119 850,- Kč. Oficiální předání automobilové sříkačky vyrobené firmou "Laurin, Klement - Smekal" se konalo 1. září 1926.

Po roce 1935 měnící se politická situace dávala hasičskému sboru novou náplň práce. Organizovaly se branné dny a členové sboru byli rozděleni pro potřeby Civilní protiletecké ochrany.

Činnost hasičského sboru ve válce byla utlumena a velitelé na své funkce rezignovali.

Po II. světové válce se činnost sboru opět obnovila. Již 18.července 1945 se sešli kdynští hasiči na první schůzi. Starostou sboru se stal Rudolf Weber. Nová stříkačka přišla až v roce 1951. V roce 1968 byl sbor vybaven přenosnou stříkačkou PS 8 a v následujícím roce cisternou Škoda RTHP 25. V roce 1970 přibyla ještě stříkačka PS 12.

Kdynští hasiči do roku 1972 likvidovali celkem 55 požárů a v roce 1966 pomáhali při katastrofě na Hájku a velké vodě na Staré Kdyni.

Rovněž v roce 1972 slavil kdyňský sbor již 100-leté výročí jeho založení. Starostou byl Jan Váchal a velitelem Bedřich Gruber. Hasičská základna měla 75 členů a z toho 5 žen. 

V říjnu 1973 dochází k založení oddílu mladých hasičů pod vedením Petra Mlezivy a Josefa Weinfutnera, kteří pak pokračovali v hasičské tradici - pomáhat bližnímu.

Velký výjezd k požáru Chodského hradu v Domažlicích byl 20.4.1995. Kdyňští dobrovolní hasiči s ostatními hasiči z okolních sborů likvidovali oheň až do ranních hodin.

SDH Kdyně byl zařazen do poplachového plánu HZS okresu Domažlice. 

Činnost kdyňských dobrovolných hasičů spočívala v pravidelném cvičení s hasičskou technikou, údržbou hasičské výzbroje a také hasičské zbrojnice. Na prvním místě byly však rychlé výjezdy k požárům v okolí Kdyně.

Osobnost kdyňského sboru

Velikou osobností hasičského sboru Kdyně, ale i okrsku Kdyně byl Jan Váchal. Ve sboru pracoval od roku 1938. Prošel řadou funkcí a svým čestným, rovným a odpovědným přístupem k plnění náročných úkolů v kdyňském sboru si získal opravdovou vážnost. Hasiči mu říkali "náš táta". Byl předsedou a starostou sboru od roku 1972 do roku 1999, kdy mu byl v květnu téhož roku udělen odznak "Zasloužilý hasič" - nejvyšší hasičské vyznamenání, jako poděkování za jeho celoživotní práci v kdyňském sboru dobrovolných hasičů a celkový přínos pro rozvoj a práci hasičských sborů okrsku Kdyně.

Kdyňský sbor 2002 - 2012

V roce 2002 slavil kdyňský sbor dobrovolných hasičů již úctyhodných 130 let od svého založení. Oslavy se konaly ve dnech 19.6. a 22.6.2002. Od 19.6. 2002 byla v MKS Modrá hvězda instalována výstava "Hasiči Kdyně včera a dnes".

22.6.2002 slavnost začala mší svatou v kostele sv. Mikuláše, následovala slavnostní schůze v Sokolovně, ocenění aktivních členů a na náměstí byla vystavena stará i nová požární technika. Byl vysvěcen nový prapor - replika domnělého historického praporu z roku 1873. V následujících letech se však zjistilo, že se jednalo o župní prapor. Byla také vysvěcena soška sv. Floriána a pak následoval průvod hasičů na náměstí. Po projevech a ukázkách hasičské techniky vyhrávala dechovka Horalka. Vystoupily i mažoretky skupiny "Modern". Z Klatov následovala ukázka staré hasičské techniky, dále likvidace hořícího auta a různé soutěže. Večer v Sokolovně Kdyně následovala taneční zábava, kde k tanci i poslechu hrála "Horalka" a "Trend".

Zásahová jednotka vyjížděla k 11 případům, kdy hořelo např. v Bílém mlýně, seník v Chocomyšli a dům v Chodské Lhotě. Rovněž se hasila zapálená auta, vznícená tráva a při záplavách se odčerpávala voda ze sklepů. Na podzim při větrné smršti se odstraňovaly polámané stromy či spadané větve na vozovku. Současně se udržovala či nahrazovala poškozená hasičská výzbroj. Poděkování patří i těm hasičům, kteří opravovali zbrojnici a zhotovili niku pro nově upravenou a vysvěcenou sochu sv. Floriána. Hasičská mládež se zůčastnila mnoha soutěží na okrese Domažlice či v krajském kole. I historická stříkačka "Babička" navštívila okolní vesnice u příležitosti hasičských oslav. Tyto události jsou uvedeny v samostatné kronice historické automobilové stříkačky.

V roce 2003 se na pravidelných schůzích hodnotily výsledky za soutěží dorostu a propagačních jízd historické stříkačky u sousedních hasičských sborů. Zásahová jednotka každý pátek procvičovala výjezd, kontrolovala hasičskou techniku, dýchací přístroje a probíhala školení hasičů III. a II. stupně. Zásahová hasičská jednotka vyjela k 15ti požárům, 1x bylo čerpání vody a 3x to byl jen planý poplach. Provedla se oprava cisterny a její nastříkání, u Avie se vyměnily oleje a dokončila se oprava zbrojnice. Starosta města poděkoval manželům Šenkárovým za vzornou práci s mládeží, která se zúčastnila mnoha soutěží v okrese Domažlice či plzeňském kraji. Byl uskutečněn I. ročník závodů horských kol o pohár města Kdyně.

Rok 2004 byl ve znamení oslav sousedních hasičských sborů. JIž 1.5.2004 proběhla oslava sv. Floriána v Domažlicích a obec Slavíkovice slavila 110 let SDH, na kterých kdyňští hasiči byl přítomni. 8.5.2004 proběhla slavnost v Klatovech, kdy sbor oslavoval již 130 let. 12.9.2004 se kdyňský SDH zůčastnil oslav v Eschelkamu. Historická stříkačka se zůčastnila průvodu a provedla ukázku zásahu při hašení. Kdynští hasiči byli organizátory 2. ročníku závodů horských kol a podíleli se na zajištění Mistrovství ČR automobilů ve slalomu do vrchu Koráb. Sbor zasahoval u 13 požárů, kdy nejrozsáhlejší byl na Prantech, kde hořela stáj a hospodářské objekty. Rovněž hasiči zasahovali u 1 automobilové nehody a při záplavě sklepu obytného domu. Uskutečnila se i dálková doprava vody do Starce a 3 taktická cvičení. Údržba výstroje byla prováděna celoročně.

14.května 2005 proběhla v Hluboké soutěž v požárním sportu. V dorostu kdyňští obsadili výborné 3.místo, ale v krajské soutěži ve Žluticích se jim nevydařila štafeta 4x100m a i přes druhý nejlepší požární útok se museli smířit až se 4.místem. SDH Kdyně ve dnech 28.5. a 29.5. zajišťovala klidný průběh závodu na vrch Koráb. K mezinárodnímu dni dětí 1.6. byly na Kobyle organizovány soutěže a zábavné hry jen pro děti. Proběhlo i cvičení záchranného systému ČR a SRN. Současně byly organizovány přípravy na oslavu 80ti let historické stříkačky. Při III. ročníku závodů horských kol se radovali všichni přítomní, protože zvítězil kdyňák Marek Mach. V roce 2005 bylo zasahováno celkem u 15ti událostí, z toho 9 požárů, dílna, auta či stoh slámy ve Slavíkovicích. 4 krát sbor čerpal vodu ze zatopeného sklepa a 2x to byl planý poplach - kaple Markýta a Kaple v Koutě na Šumavě.

Již 25.2.2006 proběhla kondiční jízda historické stříkačky "babičky". Podrobnosti uvedeny v samostatné kronice. Soustavně probíhalo cyklické školení členů zásahových družstev. 14. a 15.4.2006 se uskutečnilo pravidelné každoroční "čištění" kdyňského koupaliště. Na 20.5. byla zajištěná pořadatelská služba při závodě aut na Koráb. V krajské soutěži dorostenci v Plzni obsadili v útoku 3.místo a celkově skočili pátí. Nejdůležitější událostí kdyňského sboru bylo předání nového hasičského auta "Kateřiny", Tatry 815, které proběhlo 25.11. na náměstí města Kdyně.Cena nového hasičského auta dosáhla téměř 6 miliónů korun. V tomto roce měla hasičská základna 61 členů, 6 žen a 7 mladých. Činných hasičů bylo 37 a 27 přispívajících. Letos se uskutečnilo 20 výjezdů hlavně k požárům kontejnerů, komínů, chaty na Korábu a k čerpání vody. 3 výjezdy byly opět plané.

V roce 2007 slavili kdyňští hasiči 23.6. již 135. výročí založení SDH. Hasičská základna měla 58 členů, z toho 36 činných a 22 přispívajících. Zásahová jednotka se pravidelně scházela každý pátek, kde se řešily naléhavé problémy. 31.března se zúčastnilo 6 hasičů ze Kdyně náročného výstupu na domažlickou věž. S novou Tatrou 815 a "Babičkou" se kdyňáci zúčastnili žehnání víceúčelového vozidla v Eschelkamu. Historická stříkačka se zúčastnila několik slavností v České Kubici, ve Starci, v Loučimi či Mezholezích. Zásahová jednotka prováděla náročné výcviky a pravidelně se starala i o údržbu vozů Š-706 a Avie. K dobrému zajetí Tatry 815 bylo třeba najet 2500 km. V tomto roce bylo 19 výjezdů k požárům domů, komínů, kontejnerů, kůlny, teletníku nebo skládky popílku. Celkem bylo vykázáno 43 akcí a odpracováno 903 hodin. Nelze zapomenout i na zajištění a pořádání tradičního hasičského bálu.

Hasičský sbor v roce 2008 uskutečnil 4 výborové schůze a 7 členských. K historické stříkačce byly hasičům zakoupeny boty, avšak s uniformami byly problémy. V květnu se hasiči zúčastnili oslav sv. Floriána v Domažlicích, požární hlídka byla na automobilových závodech a někteří se zúčastnili oslav SDH ve Spánově, 24.5. v Mezholezích (110 let) a 31.5.2008 v Koutě na Šumavě (130 let). V červnu proběhl 6. ročník závodů horských kol pod Korábem. Kdyňští hasiči podpořili hosiče v Brnířově při odhalování pomníku. V tomto roce bylo uděleno "Čestné uznání" za aktivní práci mladým členům Martinu Gombárovi, Vítku Stuchlovi, Petru Marešovi a Haně Böhmnové. Stužku za věrnost za 20let byla udělena Miroslavu Sladkému a za 40let Arnoštu Steidlovi. Bylo zaevidováno 13 událostí - požáry domů, kontejnerů, traktoru i obráběcího stroje. Průměrně bylo přítomno 10 členů na jeden zásah.

Rok 2009 byl vyplněn nacvičováním úkonu při vyprošťování osob, obsluhování techniky, motorové pily, centrály, čerpadel, dýchacích přístrojů i správné použití zdravotních pomůcek při záchraně osob. Každoročně hasiči provádí čištění kdyňského koupaliště, dětského hřiště a jsou pořadateli při různých sportovních akcích. Celkem hasiči likvidovali 13 událostí. Hasili požáry u Brnířova, chatu u Hájovny, stoh slámy, likvidovali padlé stromy a dvakrát asistovali u otevírání bytu. Při 30 akcích bylo odpracováno celkem 732 hodin. Na výroční valné hromadě byl navržen a odsouhlasen nový výbor. Ve vedoucích funkcích nebyly provedeny žádné změny. Do funkce revizorů sboru byl zvolen Böhm Josef, Mráček Václav a Steidl Arnošt. Rovněž byly uděleny stužky "Za věrnost" těmto hasičům:

Za 10 let Martinu Gombárovi, Martinu Sokolovi. Za 20 let Haně Böhmové, za 40 let Františku Strnadovi a za 50 let Václavu Sokoli st. 

V roce 2010 byla prováděna praktická cvičení s hasičskou výzbrojí, Tatrou 815, Š 706 i s Avií. Kontrolovala se funkčnost jednotlivých zařízení a probíhala i cvičení součinnosti s HZS jak v terénu tak i ve výcvikovém prostoru. Zajímavé a úspěšné bylo námětové cvičení v Masarykově základní škole ve Kdyni. V průběhu 2 minut se podařilo zajistit evakuaci 250 dětí a 25ti zaměstnanců. K záchraně byl použit i výsuvný žebřík HZS Domažlice. Byla tak prokázána vysoká odborná znalost a schopnost zásahové jednotky. Rovněž hasiči zajišťovali čištění koupaliště, čerpání studny pro občany, čištění kanalizace a odpadům asistenci při pálení suché trávy, dovoz vody pro obec či odstraňování prasklých větví v zimním období. I tato činnost je vedena jako cvičení družstva s kondičními jízdami. Celkem se vyskytlo 7 událostí. Výjezdy byly do Němčic k návěsu, nehoda na železnici, ke kontejnerům, do kdyňské kotelny, k domku v Koutě na Šumavě, k padlým stromům. V hlášení o činnosti SDH ve Kdyni bylo evidováno celkem 59 akcí a bylo odpracováno na různých i společenských akcích 3029 hodin. Medaili "Za věrnost" 10 let převzali Tomáš Klička, Michal Mikuš, Jan Böhm, Miloš Vobruba a za 50let Václav Mráček.

Rok 2011 byl pro kdyňský hasičský sbor velmi úspěšný. První akcí byla okrsková soutěž SDH Podzámčí, na které se SDH Prapořiště umístilo na 1.místě. V květnu se konaly oslavy sv. Floriána v Domažlicích, tentokrát s praporem a nejmladšími hasiči 8. a 10.června se uskutečnily dny otevřených dveří hasičské zbrojnice pro žáky masarykovy základní školy. 10., 11. a 12.června se jednotka hasičů zúčastnila cvičení zvané "Koutská chata". Následoval memoriál Josefa Šedlbauera 18.6. v Nové Vsi za nevlídného počasí. Zajímavé bylo velké cvičení v Domažlicích, do kterého byly zapojeny všechny dostupné složky záchranného systému. 3.července se u sousedů, hasičů v Eschelkamu žehnal nový člun a kdyňští hasiči byli rovněž přítomni. 

Velice úspěšnou akcí byl 37. ročník automobilových a motocyklových veteránů konaný 20.srpna v Domažlicích. Historická stříkačka "Babička" získala první místo ve své třídě. Další akcí, které se někteří hasiči zúčastnili, bylo předávání zásahového vozidla Tatra 815 dobrovolným hasičům Domažlice. I zásahová jednotka se se ctí zhostila všech úkolu a pracovala aktivně po celý rok pod vedením Václava Sokola ml. Na požárních stříkačkách byly provedeny servisy motorů a výměněny motorové oleje.

Za rok se vyskytlo 13 událostí. V dubnu hořel seník ve Všerubech a hasiči likvidovali požár auta v Dobříkově a na Podzámčí. V červenci odstraňovali hasiči spadlé stromy v Rudolticích a hasili pole na Brůdku. Dále otevírali zaklapnuté dveře do bytů a v prosinci hasili požár zemědělské usedlosti ve Všerubech. Za rok proběhlo celkem 36 akcí a dobrovolní hasiči odpracovali 978 hodin. Ve sboru pracovalo 82 členů a z toho 7 žen. Medaili "Za věrnost" převzali Václav Milfort - 10 let, Rudolf Kaše a Josef Böhm za 30 let a Jaroslava Mlezivová za 40 let aktivní práce. 

Významnou událostí pro nás bylo rozhodnutí Regionálního řídícího výboru Region Šumava o přidělení příspěvku z Dispozičního fondu - Program příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 na projekt 140.výročí SDH Kdyně ve výši 1 610 euro a úhrada repliky svazového praporu z roku 1873 městem Kdyně v částce 40.000,- Kč. Organizační výbor oslav ve složení Váchal Antonín, Sladký Miroslav, Sauer Petr, Sokol Václav ml., Mlezivová Jaroslava, Michal Mikuš, Barbora Šmaterová a Hana Böhmová děla vše pro důstojné zajištění oslav.

SDH Kdyně je v roce 2012 členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a rovněž akcionářem obnovené Hasičské vzájemné pojišťovny. V letošním roce má sbor 83 členů. Do okrsku č. 9 Kdyně patří i sbory Brnířov, Nová Ves, Hluboká, Prapořiště, Starec, Kout na Šumavě, Spáňov, Podzámčí, Všeruby a Hyršov. Starostou okrsku č. 9 je Váchal Antonín. Sbory se navštěvují při valných hromadách, významných výročích i oslavách a také doprovázejí své členy na poslední cestě. V našem sboru to od 1971 činí paní Mlezivová Jaroslava. Základ hasičského sboru tvoří zásahová jednotka, která nejčastěji vyjíždí k požárům či jiným technickým zásahům. Každý člen této jednotky je vybaven pagerem s celodenní dosažitelností napojenou na HZS Domažlice. SDH je z větší části dotován Městským úřadem Kdyně, hlavně na výzbroj a výstroj hasičů, nehořlavé obleky, zásahové boty i přilby. Hasičský sbor se rovněž pravidelně zúčastňuje námětových i praktických cvičení v okrese Domažlice, což je patrno ve zpravách za uplynulé roky. Práce dobrovolných hasičů je velmi společensky oceňována a doba výjezdu od vyhlášení poplachu je jen 5 minut.. Veliké usilí je věnováno mládeži, která má vlastní kroužek a bude v příštích letech plnohodnotným nástupcem v hasičské činnosti ve Kdyni.

Rok 2012 je pro nás významným rokem oslavy 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Kdyni. Oslavám byl věnován tradiční hasičský ples konaný dne 14.1.2012 jako prvá akce v nově rekonstruované Sokolvně Kdyně. K tanci i poslechu nám hrála dechová hudba Vrchovanka z Mrákova a Elixír z Domažlic. Předtančení nám ve dvou vstupech zajistil soubor SOU Domažlice AVANTI, na bohaté tombole se podíleli sponzoři - podnikatelé ze Kdyně a okolí. Dodržujeme tradici našich předků a to dvě hudby a půlnoční měsíc, který putuje tanečním sálem. Jeho cestu zajišťuje vždy nejstarší člen sboru a v současné době je to pan Bohumil Kuželík.

V letošním roce trvala cesta měsíce 45 minut a naše uznání sklidila jak Vrchovanka tak tanečníci, kteří ten maratón hudby a tance vydrželi.

Hasičský kroužek "Mladý hasič" 20. května 2010 byla zahájena činnost kroužku. Bylo zapsáno 26.dětí, 16 dětí v mladší kategorii a 10 dětí v kategorii starší.

Náplní kroužku je seznámení dětí s požární technikou a získávání znalostí i dovedností v oblasti ochrany před požárem. Zůčastňuje se soutěží v celostátní hře Plamen, která je určena pro skupiny všech mladých hasičů do 15 let evidovaných v SDH. Schůzky kroužku MH se konají každý čtvrtek v hasičské zbrojnici. 

Kdyňský kroužek MH se zúčastnil 25.9.2010 oslav 10.výročí kroužku MH Milaveč. První soutěží byl závod požárnické všestranosti 2.října 2010 v Luženicích. Hlídky soutěžily jak v mladších, tak i v kategorii starších žáků. 17. října 2010 se konal v Domažlicích celorepublikový "Festival přípravky", kterého se zúčastnil i kdyňský kroužek MH. Zajímavý výlet absolvovali žáci 30. října "Toulky zlatem podzimu", kdy s ostatními žáky z Milaveč, Osvračína a Blížejova šli pěšky při řece Bystřici až k Čertovu kameni. Rovněž v listopadu proběhlo školení vedoucích instrukturů v Podveském mlýně a za MH SDH 38 žáků, z toho 20 mladších žáků a kategorii starších 10 žáků (8 přípravka).

V lednu 2011 zahájil kroužek MH s přípravou na zkoušky z odbornosti. V zimním setkání v Horšovském Týně se soutěže zúčastnilo celkem 34 družstev. Starší žáci obsadili 15. místo a mladší získali 8. místo. 16. dubna proběhla soutěž v Nýrsku a tam zazářili nejmladší - děti do 6 let a přivezli si krásné 3. místo. Další soutěž celorepublikového kola, hry Plamen byla, pořádaná 8. května v Domažlicích. Mladší žáci ve štafetách obsadili druhé místo. V běhu jednotlivců na 60 metrů zabodoval Tomáš Kafka, který si přivezl ze závodu bronzovou medaili.

V červnu proběhl dětský den v Brnířově, kde byla provedena hasičská ukázka kroužku MH. Pak byl výšlap na Koráb s opekáním vuřtů a druhý den opět soutěž v Osvračíně. Po prázdninách se soutěžilo ve Všerubech u Plzně a 28. září proběhla soutěž v Chodské Lhotě, kde uspěl Radek Housar, který se umístil na 4. místě. Další závod celorepublikové hry Plamen se konal v Koutě na Šumavě, kde starší žáci obsadili krásné 3. místo. Na branném závodě v Osvračíně žáci získali 3 medaile. Zlatou si dovezli Radek Housar a Filip Rendl, bronzovou získal Tomáš Kafka. V říjnu se konalo v Podveském Mlýně školení vedoucích a zkoušky úspěšně splnili - Michal Mikuš, Hanka Böhmová, Vašek Včala a Honza Suastika. Na poslední soutěži v Milavčích vyhrálo kdyňské družstvo starších žáků a mladší žáci vybojovali 3. místo a medaile bronzové. Tento rok byl tedy velmi úspěšný, protože se vyplatila systematická a zodpovědná práce mladých vedoucí se všemi dětmi, kteří hasičský kroužek navštěvují a procvičují. Kroužek MH měl ke konci roku 2011 30 dětí z toho 6 starších žáků, 18 mladších žáků a 6 žáků v přípravce. V roce 2012 je kroužek MH stále aktivní a zúčastňuje se řady soutěží i ve hře Plamen.

Členská základna posledních let

 • 1980 -70 členů
 • 1985 - 72 členů
 • 1990 - 70 členů
 • 2000 - 72 členů
 • 2002 - 69 členů
 • 2004 - 65 členů
 • 2006 - 61 členů
 • 2008 - 58 členů
 • 2010 - 83 členů
 • 2012 - 80 členů

Přehled funkcionářů za posledních 40 let:

 • Starosta - předseda: Váchal Jan 1999
 • Váchal Antonín 1999 až dosud
 • Velitel: Gruber Bedřich 1972 - 1981
 • Gruber Bedřich ml. 1981 - 1986
 • Mráček Václav 1986 - 1995
 • Sokol Václav ml. 1995 - dosud

Výbor organizace v roce 140. výročí založení SDH ve Kdyni

 • Starosta: Váchal Antonín
 • Náměstek starosty: Sladký Miroslav
 • Velitel: Sokol Václav ml.
 • Zástupce velitele: Gombár Martin
 • Strojník: Sauer Miroslav
 • Referent prevence: Mikuš Michal
 • Hospodář: Sauer Petr
 • Jednatel: Mlezivová Jaroslava
 • Počítačový odbor: Vobruba Miloš
 • Vzdělavatel: Böhmová Hana
 • Vedoucí mládeže: Šmaterová Barbora
 • Referent ochrany obyvatelstva: Straka František
 • Členové výboru bez funkce: Nový Radek, Wenig Jan, Jakl Radek
 • Revizoři organizace: Předseda - Böhm Josef
 • Členové - Steidl Arnošt, Mráček Václav

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa