Město Kdyně
MěstoKdyně

Turistické cíle

židovské památky

kulturní památka ČR
Židovský hřbitov Loučim
Židovský hřbitov Loučim se nachází v lese 1,5 km severovýchodně od obce a vede kolem něj turistická značka.
Založen byl patrně roku 1842 a na jeho ploše je dnes dochováno okolo 90 náhrobků od doby založení až do roku 1948.

muzea

Muzeum Příhraničí
Muzeum příhraničí ve Kdyni vás netradiční formou seznámí s historií příhraničního regionu od pravěku až po současnost. Muzeum sídlí v rekonstruované budově bývalých přádelen. Expozice je zaměřena zejména na historii regionu, textilní průmysl, zemědělství a na česko-bavorské soužití v příhraničí.
Muzeum techniky a řemesel s výstavní plochou 1000 m2 a více než 7500 exponáty patří mezi největší a nejobsáhlejší muzea svého druhu v Česku. V expozicích jsou zastoupena všechna tradiční řemesla a živnosti, které se nacházely na vesnici. V současnosti se v muzeu nachází 67 kompletních řemeslných dílen a živností a dalších dvanáct technických expozic.

kostely, kaple

Kaple Dobrá Voda
Na poutním místě u pramene se "zázračnou" vodou byla v 17. století postavena menší dřevěná kaplička. Vedle ní byla díky finančnímu daru zesnulé Anny Blahníkové z Pocinovic postavena roku 1873 kaple Bolestné Matky Boží. Architektem stavby byl Ondřej Martínek z Domažlic. Poutníci do tohoto místa chodili k panně Marii, aby si vyprosili uzdravení. Na památku věnovali do kapličky obrázek znázorňující vyprošenou milost. Roku 1908 dřevěná kaplička i s obrázky vyhořela, na jejím místě byla poté vystavěna zděná.
Kostel Narození Panny Marie
Gotický dvoulodní kostel Narození Panny Marie v Loučimi je nejcennější a nejvýraznější stavbou obce. Kostelní věž se štíhlou jehlancovou střechou vytváří dominantu širokého okolí. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Kaple sv. Martina
Kaple sv. Martina stojí na návsi obce Brnířov, postavená v roce 1854 a je ve vlastnictví obce.
Kostel sv. Anny
Stojí na návsi, v místech původní dřevěné kaple. Byl postaven v letech 1805–1806. Je to jednoduchá stavba oživená věží s cibulovitou bání. Vnitřní zařízení pochází převážně z 18 stol.
Kostel sv. Václava
Barokní stavba kostela sv. Václava, která se bez výraznějších stavebních zásahů zachovala do současnosti. Jméno malé obce Brůdek položené ve Všerubském průsmyku je v českých dějinách spojeno se slavnou bitvou, ve které v roce 1040 porazil český kníže Břetislav I. vojska německého císaře Jindřicha III. Založení kostelíka sv. Václava je právě přisuzována samotnému knížeti Břetislavovi. Nejstarší historické zprávy o kapli či kostelíku se vztahují teprve k roku 1390. Tehdy se při něm rozkládala ves Zdemily, jež náležela k nedalekému hradu Rýzmberku. V období let 1669 . 1671 byl kostelík obnoven a v roce 1890 opraven a doplněn novým inventářem. Z tohoto roku pochází i hlavní oltář s obrazem sv. Václava od Ignáce Amerlinga.
Kostel sv. Miluláše
Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek města, nejstarší zprávy se dochovaly z 2. poloviny 14. století, z původní stavby jsou zachovány fragmenty v budově kostela a části kostelní zdi. V 18. století byly provedeny významné stavební úpravy, věž kostela byla zvýšena a opatřena cibulovitou bání, loď kostela prodloužena a stavba rozšířena. Ke kostelu neodmyslitelně patří nedaleko umístěná budova fary.
Kostel sv. Archanděla Michaela
Kostel sv. Archanděla Michalela byl založen v roce 1628 a budován v posledním období třicetileté války. Kostel byl dokončen roku 1650. Rekonstrukcí prošel po požáru v roce 1852 a po zpřístupnění Všerub po pádu železné opony byl rekonstruován v letech 1990 - 91.

zříceniny, tvrze

Zřícenina hradu Ruchomperk
Nenápadné zříceniny středověkého hradu se nachází v nadmořské výšce 641 m. n. m. na vrchu Velký Kouřim asi 6 kilometrů jihozápadně od Chudenic, pozdějšího sídla Černínů, kteří zřejmě vlastnili Ruchomperk po celou dobu jeho velmi krátké existence.
Příkopy
Zaniklý hrad. Při archeologických výzkumech byla nalezena keramika z 11. stol. Hrad mohl hrát významnou úlohu při obraně Všerubského průsmyku v bojích mezi Břetislavem I. a císařem Jindřichem III. r. 1040. Opevnění a další arch. nálezy poukazují na hrad z 1. pol. 13. stol.
Zřícenina hradu Nový Herštejn
Hrad vznikl před polovinou 14. století, kdy ho založil Bušek II. z Velhartic. V písemných pramenech se poprvé připomíná roku 1348. V držení tohoto rodu zůstal hrad prakticky po celou dobu své existence. Ve stálé pohraniční válce s Bavory byl roku 1475 dobyt, vypálen a pobořen. V roce 1496 ho koupil Půta Švihovský z Rýzmberka, který ho zřejmě obnovil. Po roce 1508, kdy získal i sousední Rýzmberk, však Nový Herštejn pro něho ztratil význam a po roce 1524, kdy byl prodán domažlickým, hrad zpustl.
Zřícenina hradu Rýzmberk
Zřícenina gotického hradu založeného na přání Přemysla Otakara II. ve 2. pol. 13. stol. Několikrát přestavován. Roku 1641 zpustošen Švédy a v roce 1655 pobořen z nařízení císaře Ferdinanda III. Roku 1676 se hrad stal zříceninou.
Zřícenina hradu Pušperk
Torzo hradu, ležící na kopci nad obcí Liška, 10 km od Klatov. Hrad založil v šedesátých letech 13. století Jaroš ze Slivna, který se po něm poté také psal. V písemných zprávách je Jaroš prvně zmiňován k roku 1266. Jeho následníci využívali Pušperk do konce 13. století. Po nich jej získali do svého držení Hroznatovci.

rozhledny a vyhlídky

Vyhlídková věž u Nové Vsi
Na návrší přibližně 0,5km severně od obce Nová Ves (hned u silnici Kdyně – Brnířov – Nová Ves) se tyčí asi 7 metrů vysoká dřevěná vyhlídka vystavěná v roce 2012. Lokalita, které místní říkají „Vachatovo“, je místem evropského rozvodí, na což upozorňuje tabulka pod rozhlednu. Zde také najdeme další tabuli s panoramatem Šumavy s vyznačenými významnými výhledovými body. Výhled je na překrásné panorama přilehlé části Šumavy. Vyhlídková věž je celoročně přístupná jak pěšky, tak i na kole či autem (u vyhlídky je volný prostor pro zaparkování několika automobilů).
Rozhledna Koráb
Rozhledna Koráb stojící na stejnojmenném vrchu (773 m) v nejvyšším bodě Chudenické vrchoviny, kousek od Kdyně v okrese Domažlice. Jednoduchá stavba, vysoká 21 metrů o pěti trámových patrech, byla slavnostně otevřena 7. srpna 1938. Pěšky ze Kdyně po žluté TZ (cca 4km). K rozhledně přiléhá horská chata, kde je možnost občerstvení nebo ubytování.
Tato vyhlídka se nachází nad obcí Branišov.
Rozhledna sv. Markéta
Rozhledna sv. Markéty u obce Dlažov mezi Klatovy a Kdyní se tyčí do výšky 25 metrů a nabízí pohled na Domažlicko, Klatovsko i na vrcholky Šumavy. Dřevěná konstrukce rozhledny je postavena na kamenném soklu. Vyhlídková plošina je ve výšce 19,2 metru a vede na ni 94 schodů.
Brůdecká vyhlídka
Nad obcí Brůdek se nachází místo pěkného výhledu. Naleznete zde dřevěný kříž doplněný odpočívadlem se stříškou a panoramatickou fotografiií, nádherný pohled na vrcholky české i německé Šumavy.

koupaliště

Koupaliště Hájovna
Letní koupaliště Kdyně Hájovna se nachází za městem Kdyně. V blízkosti koupaliště se nachází parkoviště, dva kempy a občerstvení. V areálu koupaliště je rozsáhlá travnatá pláž, možnost volejbalu, nohejbalu, stolní tenis.

historické objekty

Gloriet Klobouk
Gloriet stojí na kopci Kolébka nad obcí Kout na Šumavě u Kdyně. Tvar kardinálského klobouku připomíná bitvu u Domažlic z roku 1431. Gloriet byl postaven kolem roku 1824. Z tohoto místa je krásný rozhled na okolí a je vybaveno lavičkami a informační tabulí.

památky

Pomník Emila Tšídy
Pomník se nachází na vrchu Ráj nedaleko vsi Nová Ves na Kdyňsku.

lidová architektura

Dům čp. 89
Nedaleko od zámečku, při hlavní komunikaci, stojí čp. 89. Také nazývaný jako Dům v kožichu Mohutný přízemní dům s roubenými stěnami v kožichu, pochází ještě z konce 18. století a náleží mezi významné ukázky staré zástavby města.

chráněná území a rezervace

Přírodní rezervace Nový Herštejn
Území kolem Nového Herštejna od r. 1933 vyhlášeno za chráněné území o rozloze 13,8 ha. Roste tu řada zajímavých i neobvyklých rostlin, z nichž některé jsou chráněné. Na jaře zde rozkvétají květy kyčelnice, zlatavé orseje, modravé jaterníky, bílé sasanky či velmi vzácné zelenkavé kornouty květu áronu skvrnitého. Velmi působivá je návštěva Herštejna na podzim, kdy je krajina ozdobena zlatožlutými korunami staletých dubů a buků.
Přírodní rezervace Netřeb
Zřícenina hradu Netřeb je obklopena listnatým porostem tisů a vzácnou hajní květenou. Průměrné stáří tisů se pohybuje kolem 600 let. Dnes se jejich počet odhaduje na 200 kusů. V Evropě je takovýto hromadný výskyt tisů ojedinělý. Ze vzácných květin zde roste např. lilie zlatohlavá. Hrad je dobře přístupný po značených turistických značkách.
Přírodní rezervace Jezvinec
Jezvinec (739 m.n.m.) je nejvýše položené místo Všerubské vrchoviny, které se zvedá severozápadním směrem od města Nýrsko. Na zalesněných stráních kopce se daří především bukům. Tyto stromy, které tu rostou dosahují stáří 200 let. Kromě buků tu rostou smrky, jedle, javory, lípy, jilmy. Dole pod stromy se daří česneku medvědímu a mařince vonné. V roce 1955 byla kolem vrcholku kopce vyhlášena přírodní rezervace jejíž rozloha zaujímá plochu 8,68 hektarů. Vzhledem k vysokým stromům rostoucím na úbočí kopce není z vrcholku výhled do okolí. Na jižní stráni vrcholku Medvědí vrch (620 m. n. m.), který se zvedá východním směrem nad osadou Liščí, je golfové hřiště.

další historické památky

Pomník letce plk. Josefa Hubáčka
Kdyňský rodák plk. Josef Hubáček (17. října 1909 - 9. dubna 1988) byl jedním z nejproslulejších letců, bojujících za druhé světové války v zahraničním odboji a před válkou zároveň významný letecký akrobat. Pomník má podobu vertikální stély, tvořené dvěma žulovými bloky, seříznuté do atypického tvaru, evokující křivku vrtule letadla. Dvě plochy jsou ponechány s hrubým povrchem, třetí je vyleštěná, aby mohla nést nápis: "FLIGHT / LIEUTENANT / ROYAL / AIR FORCE / PLUKOVNÍK / IN MEMORIAM / JOSEF HUBÁČEK / 17. 10. 1909 - 9. 4. 1988". Nápis je pouze vytesán, nezlacen, takže v zrnité žule je poněkud hůře čitelný. Druhou část pomníku tvoří větrný rukáv na kovovém stojanu, stojící hned vedle stély.

Město

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa