Kdyně - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Stanovisko vedení města Kdyně k vymezení chráněného ložiskového území Smržovice (dále jen CHLÚ)

CHLÚ

Vedení města Kdyně se ohrazuje proti nepravdivým tvrzením, která se týkají údajného obnovení těžby v lomu Smržovice a rozšíření dobývacího prostoru!

 

STANOVISKO KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF


K ukončení těžby v lomu Smržovice došlo v roce 2000, od roku 2001 je zde společností Eurovia Kamenolomy, a.s. prováděna pouze „hornická činnost – zajištění lomu“, která spočívá v ochraně a péči o výhradní ložisko nerostného bohatství ve vlastnictví státu. Dobývací prostor, který ložisko obklopuje, byl vymezen dne 28. 9. 1979, a to konkrétně o rozloze 43 ha 08 a 42 m2 a od doby jeho vymezení nedošlo k žádným změnám rozlohy dobývacího prostoru!  Stanovení CHLÚ nijak nesouvisí s otevřením ložiska či jeho těžbou. Účelem CHLÚ je ochrana nerostného bohatství jakožto veřejného zájmu, která je rovněž vymezena v Ústavě ČR. Funkci CHLÚ Smržovice v letech 1981 - 2021 plnila stavební uzávěra v území. Dne 30. 7. 2021 však vešel v účinnost nový stavební zákon č. 283/2021 (resp. ustanovení § 326), který dosavadní stavební uzávěry zrušil. Na tento krok poté na žádost společnosti Eurovia Kamenolomy, a.s. (správce ložiska) navazovalo řízení Ministerstva životního prostředí ČR o stanovení CHLÚ Smržovice za účelem ochrany ložiska.

Rozloha stavební uzávěry v území, platné od roku 1981 až do roku 2021 činila cca 300 ha. Původní návrh vymezení CHLÚ Smržovice, předložený společností Eurovia ve velké míře kopíroval dosavadní stavební uzávěru a činil cca 180 ha. Na základě ústního jednání za účasti zástupců Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice a Stavebního odboru MěÚ Kdyně došlo k minimalizaci rozlohy navrženého CHLÚ na cca 120 ha.

Město Kdyně navíc dle horního zákona není v procesu řízení o stanovení CHLÚ účastníkem ani dotčeným orgánem. Dotčenými orgány jsou pouze orgány státní správy, nikoliv územní samosprávy (obce či města) – tj. orgán územního plánování a stavební úřad. I přes toto zákonné omezení došlo ze strany vedení města k vstupu do jednání o rozsahu CHLÚ, jehož rozloha byla oproti původnímu návrhu a původnímu rozsahu stavební uzávěry (platné od roku 1981) v území razantně zmenšena. Ochrana přírodního bohatství je navíc jasně zakotvena v čl. 7 Ústavy ČR a představuje státní cíl, který musejí orgány veřejné moci v rámci své činnosti zohledňovat. Stěžejním problémem této oblasti je zejména konstrukce horního zákona (zákon č. 44/1988, o ochraně a využití nerostného bohatství), který nereflektuje současné demokratické uspořádání společnosti. V uplynulých třiceti letech již mohla být poslanci či senátory, v jejichž volebních obvodech se ložiska nerostného bohatství nacházejí, iniciována změna tohoto zákona tak, aby bylo v hájení zájmu státu, občanů i obcí nalezeno vhodné kompromisní řešení odpovídající principům demokratického právního státu – tj. aby byli všichni tito aktéři (obce a vlastníci dotčených pozemků) účastníky řízení. 

V případě, že by mělo dojít k rozšíření dobývacího prostoru, jak zcela nekorektně tvrdí různorodé anonymní letáky či přispěvatelé do diskusí na sociálních sítích, muselo by toto správní řízení probíhat dle § 28 horního zákona, kde je okruh účastníků řízení stanoven v širším rozsahu a zahrnuje kromě vlastníků dotčených pozemků také obec, v jejímž územním obvodu se dobývací prostor nachází.

Vedení města Kdyně rozhodně nestojí o případné obnovení těžby v lomu Smržovice či o rozšíření dobývacího prostoru! Proces stanovení CHLÚ byl spuštěn na základě výše uvedených legislativních změn (nový stavební zákon) v souvislosti se zrušením stavební uzávěry, která v letech 1981 – 2021 plnila zákonnou povinnost ochrany ložiska. V případě budoucího hypotetického zahájení správního řízení, které by směřovalo k obnově těžby či rozšíření dobývacího prostoru lomu Smržovice, bude vedení města Kdyně proti těmto krokům podnikat potřebná opatření a v maximální možné míře hájit zájmy města Kdyně a především jeho občanů.

Oskar Hamrus, starosta

Ing. Věra Říhová, MPA, místostarostka

 

CHLÚ

Přílohy

final_STANOVISKO vedení města.pdf

final_STANOVISKO vedení města.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 358,99 kB
Datum vložení: 14. 7. 2022 18:23
Datum poslední aktualizace: 14. 7. 2022 18:26
Autor: Věra Říhová