Kdyně - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Produkce směsného komunální odpadu ve Kdyni patří k těm nejnižším

svozový vůz TS Kdyně

Na webových stránkách komunalniekologie.cz vyšel článek o produkci směsných komunálních odpadů v našem městě, která s množstvím 127 kg/osobu patří k těm nejnižším v České republice. DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!

Město Kdyně patřilo mezi první města, která v České republice začala se systematickým tříděním odpadů. Díky propracovanému systému sběru komunálních odpadů se řadí mezi města s velmi nízkou produkcí směsného komunálního odpadu, v roce 2021 to bylo pouhých 127 kg na obyvatele.

 

Na začátku byla skládka..

Město Kdyně ukládá vyprodukovaný SKO na svoji vlastní skládku Libkov, umístěnou mezi obcí Loučim-Libkov. „Po vybudování této skládky bylo založeno sdružení obcí Kdyňsko. Jednou z motivací třídění odpadů bylo udržet si skládku v provozu co nejdéle, což se nám podařilo do loňského roku, kdy od podzimu se začalo skládkování postupně omezovat,“ říká k problematice odpadů Soňa Spěváková z Městského úřadu Kdyně.

Dlouhá historie třídění odpadů

Kdyně byla mezi prvními městy a obcemi, která uzavřela při vzniku společnosti EKO-KOM smlouvu a začala praxi v třídění odpadů. Tato spolupráce trvá od roku 2002. „Město Kdyně bylo jedno z prvních měst, které se zapojilo do zpětného odběru a využívání odpadů z obalů. Systém EKO-KOMU byl založen zejména na spolupráci s obcemi, což se v praxi osvědčilo. Přínos ve spolupráci mimo odměn je v zajišťování kontejnerů na tříděný odpad a jejich neustálé rozšiřování,“ uvádí Soňa Spěváková.

Svoz odpadu mají na starosti Technické služby Kdyně, příspěvková organizace zřízená městem.

Sběrný dvůr

„Ke třídění odpadů také přispělo zřízení sběrného dvora, tam mohou občané odevzdávat jakýkoliv odpad, kromě snad inertního. Sběrný dvůr je v provozu 6 dnů v týdnu,“ informuje Spěváková.

Sběrný dvůr ve Kdyni byl zřízen pouze pro potřeby občanů města Kdyně a jeho spádových obcí (Prapořiště, Starec, Podzámčí, Hluboká, Dobříkov, Smržovice). Nikdy se neuvažovalo o tom, že by toto zařízení využívaly další obce. Provozovatel zde má pouze jednoho zaměstnance a místo, které má pronajaté, je přiměřené k velikosti města Kdyně a jeho spádových obcí.

„Zejména během pandemie byl provozovatel doslova zahlcen množstvím odevzdaného odpadu. To ale byla skutečnost asi v celé republice. Kontejnery na tříděný odpad nestačila firma odvážet, což ale zase mělo vliv na výtěžnost tříděného odpadu a tím pádem i na výši finanční odměny od společnosti EKO-KOM,“ připomíná Soňa Spěváková.

Motivace občanů

„Motivací je, dá se říci, i zavedení kontejnerů na tříděný odpad od jejich vzniku. Další motivací je zavedení zpětného odběru elektro. Se společnosti Elektrowin, Acekol a Ekolamp máme uzavřené smlouvy o spolupráci od vzniku těchto společností. Plníme tak jejich nastavená pravidla a za to dostáváme různé bonusy. Rozšiřujeme síť v samotném městě i v malých obcích o „červené“ kontejnery na elektroodpad. Rovněž jsou instalovány kontejnery na textil,“ vyjmenovává možnosti Spěváková.

Bioodpad

Snížení ukládání odpadu na skládku přispělo i vyčlenění místa, kam mohou občané ukládat celoročně biologicky rozložitelný odpad, BRKO. Nyní je prakticky možné do vyčleněného prostoru odvážet odpad kdykoliv.

Poplatky za SKO

„Poplatek za SKO byl do roku 2020 stanoven na nádobu. Nyní již druhým rokem preferujeme poplatek na osobu. Úhrada za nádobu se již neosvědčovala, zejména z důvodu vymahatelnosti a nyní bude i tato forma nezákonná. Poplatek je z praxe ostatních měst a obcí daleko pružnější,“ říká Spěváková.

Produkce odpadů:

Složka/Rok 2019 2020 2021
Papír/ t 76,695 114,567 122,026
Plast/ t 82,034 80,009 74,572
Bioodpad/ t 331,85 280 570,5
SKO/ t 871,94 607,86 653,86
SKO na 1 ob./ kg 168,69 117,28 127,06

Dobrovolné svazky obcí v odpadovém hospodářství

„Co se týká dobrovolných svazků v oblasti odpadového hospodářství, se nám založení svazku ve své době osvědčilo, jelikož to byl základ pro nastavení provozování skládky Libkov,“ konstatuje Soňa Spěváková a dodává: „V současné době město Kdyně muselo ohledně likvidace komunálního odpadu rychle zareagovat, jelikož postupným omezováním provozu skládky Libkov obce svazku začaly uzavírat smlouvy s jinými subjekty. Zakoupením nového svozového vozu Technickými službami Kdyně chceme snižovat náklady na svoz komunálního odpadu. Svazek obcí určitě nechceme vlivem skládky Libkov omezovat nebo rušit, jelikož do budoucna počítáme s novým sběrným dvorem, který může sloužit i pro tyto sdružené obce.“

Zdroj: https://www.komunalniekologie.cz/info/nizka-produkce-smesneho-komunalniho-odpadu-ve-meste-kdyne

Datum vložení: 2. 5. 2022 11:37
Datum poslední aktualizace: 2. 5. 2022 11:40
Autor: Věra Říhová