Kdyně - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Povinnosti obce v oblasti odpadového hospodářství

Tříděný odpad

Problematika odpadového hospodářství se v posledních letech stává ožehavým tématem nejen z hlediska ekologie a udržitelnosti života na zemi, ale také z hlediska stále se zvyšující finanční náročnosti likvidace odpadů, jejíž příčinou je zejména tlak na snižování množství produkovaných odpadů.

Povinnosti obce v oblasti odpadového hospodářství

Město Kdyně, stejně jako každé město i každá obec musí podle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021, nejméně jednou ročně informovat občany o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, o využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Problematika odpadového hospodářství se v posledních letech stává ožehavým tématem nejen z hlediska ekologie a udržitelnosti života na zemi, ale také z hlediska stále se zvyšující finanční náročnosti likvidace odpadů, jejíž příčinou je zejména tlak na snižování množství produkovaných odpadů.

Odpad vzniká jakoukoliv lidskou činností, proto je také komunální odpad, tj. odpad pocházející z domácností, největší odpadovou položkou a také jedním z největších problémů lidské společnosti. K minimalizaci všech důsledků přesycení planety odpadem je proto třeba v každé domácnosti důsledně třídit dnes již běžně separovatelné složky odpadu – plast, papír a sklo. Za účelem třídění odpadů jsou ve Kdyni a všech spádových obcích umístěna tzv. hnízda, tj. stanoviště kontejnerů na papír, plast a sklo. Kromě toho je možné třídit také kovový odpad (např. plechovky) nebo nápojové kartony (tzv. TETRA PAK), které ve Kdyni shromažďujeme spolu s plastem do žlutých kontejnerů. Dále je k dispozici celkem 5 kontejnerů na textil a 1 nádoba na jedlý olej, která je umístěna ve sběrném dvoře Kdyně. Do sběrného dvora je rovněž možné odevzdávat objemný, nebezpečný i tříděný odpad.

Po vytřídění všech výše uvedených složek komunálního odpadu v každé domácnosti zbyde tzv. směsný komunální odpad, který je ukládán do popelnic a je určen k likvidaci, v případě našeho města je tento odpad skládkován.

Do roku 2021 mělo město Kdyně obrovskou výhodu z hlediska financování i vzdálenosti odvozu odpadu v podobě vlastní skládky Libkov, jejíž kapacita je však již vyčerpána a skládka se připravuje k rekultivaci. Směsný komunální dopad je proto Technickými službami Kdyně odvážen na skládku Štěpánovice nebo na skládku Lazce.

Výsledky z hlediska množství odpadů:

Tříděný odpad:

plast ………….74,572 t;

papír…………122,026 t;

sklo…..……….91,131 t

Ostatní odpad:

Komunální odpad………………………..635,860 t

Objemný odpad………………………….381,204 t

Výsledky z hlediska financování odpadového hospodářství:

Náklady na tříděný sběr………………………2 371 953,- Kč

Náklady na objemný odpad…………………..   667 720,- Kč

Náklady na směsný komunální odpad………. 3 125 695,- Kč

Náklady na provoz sběrného dvora ………… 1 018 747,- Kč

Náklady celkem……………………………..7 184 115,- Kč

Příjmy z poplatků od občanů………………2 623 477,- Kč

Z výše uvedených údajů týkajících se financování odpadového hospodářství je jasně patrné, že náklady na likvidaci odpadů mnohonásobně převyšují příjmy, které město Kdyně získá výběrem místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, který již od roku 2021 činí 500 Kč/osobu a je jedním z nejnižších v České republice.

Důsledným tříděním odpadu bohužel nepřispíváme ke snížení finanční náročnosti odpadového hospodářství, ale významně se podílíme na snížení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, což je vlastně tím nejcennějším, co může naše společnost udělat pro příští generace – zanechat po sobě čistou přírodu a zdravé životní prostředí. V tomto směru máme velmi dobrou spolupráci se společností EKO-KOM a.s., která nám pomáhá naplňovat veškeré zákonné povinnosti související s minimalizací vzniku komunálního odpadu.

Na sklonku roku 2021 došlo k pořízení nového svozového vozidla Technických služeb Kdyně pro svoz směsného komunálního odpadu. Staré vozidlo již řadu let přesluhovalo a bylo poruchové. Nový vůz je objemnější a na jeden svoz tak pojme mnohem více odpadu, čímž šetří nejen čas, ale také kilometry, a tím pádem i naftu a životní prostředí. Na tomto příkladu se opět dostáváme k provázanosti celého systému a k dopadům na životní prostředí, které se i ve Kdyni snažíme dle našich možností minimalizovat.

Soňa Spěváková

 

 

 

 

Datum vložení: 5. 5. 2022 7:09
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2022 7:16
Autor: Ivana Kramlová