Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Kdyně
 • 2. Důvod a způsob založení

  Město Kdyně je základní územní samosprávný celek České republiky a vzniklo v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (především hlava sedmá (článek 99 -105) Ústavy ČR a § 35 – 66 zákona č. 128/2000 Sb., obcích v platném znění

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Náměstí 1
  34506 Kdyně
  Telefon: 379 413 511
  Fax: 379 413 550
  E-mail: podatelna@radnice.kdyne.cz
  WWW: www.kdyne.cz
  ID Datové schránky: myqbdp5
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Náměstí 1
   34506 Kdyně
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Náměstí 1
   34506 Kdyně
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 11:3012:30 - 17:00
   středa8:00 - 11:3012:30 - 17:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   379 413 511
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.kdyne.cz
  • 4.6 Adresa podatelny
   e-podatelna
  • 4.7 Adresa elektronické podatelny
   podatelna@radnice.kdyne.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: myqbdp5
 • 5. Případné platby lze poukázat
  108563737/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
 • 6. IČO
  00253464
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00253464
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu Městského úřadu Kdyně, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města nebo do datové schránky města.

 • 10. Příjem podání a podnětů

  Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách.Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu.Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města nebo do datové schránky města.

 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy
   • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
   • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
   • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
   • Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
   • Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
   • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 11.2 Vydané právní předpisy

   Přehled právních předpisů vydaných obcí - obecně závazné vyhlášky, nařízení jsou přístupny v papírové podobě na úřadě v úředních hodinách.
   Úřední deska

 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad  (195.14 kB)

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Kdyně poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Poskytnuté informace

  InfZ_1/2021

  InfZ_2/2020

  InfZ_1/2020

  InfZ_2/2019

  InfZ_1/2019

  InfZ_2/2018

  InfZ_1/2018

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
 • Opravné prostředky

  Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  § 16

  Odvolání

  (1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
  (2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
  (3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
  (4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

  Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze podat stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  § 16a

  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  (1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
  d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  (2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  (3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  (4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  (5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  (6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
  a) postup povinného subjektu potvrdí,
  b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku,
  c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
  (7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
  a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
  b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti,
  c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
  (8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  (9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
  (10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.