Město Kdyně
MěstoKdyně

Nic se neděje bezdůvodně – dokonce ani demolice komínu

Nic se neděje bezdůvodně – dokonce ani demolice komínu

V červencovém vydání měsíčníku Rozhled byl publikován článek s názvem „Radnice chce zbourat historicky cenný přádelenský komín. Bezdůvodně!“ Rozhodli jsme se na tento článek reagovat a uvést důvody, které nás k rozhodnutí o demolici přádelenského komínu vedly:

PDF verze ke stažení

článek v měsíčníku ROZHLED ke stažení


V červencovém vydání měsíčníku Rozhled byl publikován článek s názvem „Radnice chce zbourat historicky cenný přádelenský komín. Bezdůvodně!“  Rozhodli jsme se na tento článek reagovat a uvést důvody, které nás k rozhodnutí o demolici přádelenského komínu vedly: 

 

Havarijní stav komínu, revize 

Na havarijní stav komínu poukázala odborná revizní zpráva o stavebně-technickém stavu komínu, která byla zpracována na konci roku 2021 a byla první revizní zprávou, která byla pro tuto stavbu zpracována. Autor článku, kterým je Ing. Vladislav Vilímec, komín označuje za cenný – je tedy s podivem, že o něj již dříve nebylo lépe pečováno a jeho technický stav nebyl nikdy dříve odborně vyhodnocen.  

 

Náklady na rekonstrukci a údržbu 

Náklady na demolici komínu byly vyčísleny na 750 tis. Kč, jeho rekonstrukce by pak městský rozpočet stála cca 2,5 mil. Kč. V případě prohlášení komínu za kulturní památku by náklady na rekonstrukci komínu byly nepochybně ještě vyšší, neboť by zahrnovaly konkrétní požadavky památkářů ke způsobu rekonstrukce a použitým materiálům, podobně jako v případě rekonstrukce památkově chráněného obvodového zdiva kdyňského hřbitova. Se zachováním komínu se navíc pojí ještě celá řada dodatečných finančních nákladů – mj. provádění pravidelných revizních zpráv. Vlastník komínu, tj. Město Kdyně, je dle zákona povinen každé dva roky provádět revizní kontroly komínu, přičemž náklady na jednu revizi činí cca 30 tis. Kč a nezahrnují případné opravy či jiné náklady na údržbu této stavby. V horizontu 10 let se tak jedná o částku ve výši 150 tis. Kč za pouhé zpracování povinných revizních zpráv, bez dalších nutných oprav či souvisejících nákladů, které si komín v případě jeho zachování v průběhu let nepochybně vyžádá. Vraťme se ale zpět k případné rekonstrukci komínu - předtím, než by bylo možné samotnou rekonstrukci komínu provést, muselo by z důvodu bezpečnosti dojít k tzv. zasíťování komínu, které představuje jeho opláštění ochrannou sítí z důvodu možného rizika pádu cihel, suti a jiných nezajištěných předmětů. Tato první fáze rekonstrukce byla vyčíslena na cca 1 mil. Kč. Pokud tedy v brzké době nedojde k demolici komínu (kterou zastupitelstvo nadpoloviční většinou hlasů zastupitelů schválilo), bude nutné tuto částku z městského rozpočtu vyčlenit v nejbližší možné době. Optikou cca 140milionového městského rozpočtu se částka na rekonstrukci komínu ve výši cca 3,5 mil. Kč na první pohled jeví jako zanedbatelná. Zanedbatelná možná ano, postradatelná však rozhodně ne! Investice do rekonstrukce komínu by byla vynaložena na úkor jiné, potřebnější, investiční akce – např. rekonstrukce budov mateřských či základních škol, rekonstrukce veřejné infrastruktury (vodovod, kanalizace, teplovod, veřejné osvětlení, apod.), rekonstrukce chodníků či místních komunikací, apod. Ačkoliv ve Kdyni po léta zachraňujeme historické objekty či stavby, často zapomínáme na současnost – na potřeby dnešních občanů vč. dětí, které navštěvují budovy škol a školek, jejichž podoba je od doby docházky jejich rodičů do těchto zařízení prakticky nezměněná, a tedy vlastně také „historická“.   Zákon veřejným funkcionářům navíc ukládá povinnost pečovat o veřejný majetek „s péčí rádného hospodáře“. Řádný hospodář by tak nikdy neměl dopustit zchátrání majetku do takové míry, že se jeho obnova stane neekonomickou a nepřiměřeně zatíží městský rozpočet a ztíží tak rozvoj města a zkvalitňování služeb pro občany.  

 

Poloha a přístup ke komínu

Přádelenský komín je zcela obklopen pozemky ve vlastnictví společnosti JoWo-Com s.r.o. a Město Kdyně za účelem přístupu ke komínu ve svém vlastnictví nemá zřízeno ani věcné břemeno. Budeme-li tedy komín památkově chránit, jak navrhuje Ing. Vladislav Vilímec a několik dalších osob, a investujeme do jeho rekonstrukce nemalé finanční prostředky, jaký pak bude jeho další přínos pro společnost – občany a turisty? Exkurze či prohlídky jsou nemyslitelnou záležitostí – komín se nachází v areálu výrobní společnosti, kde kromě vysokozdvižných vozíků jezdí také nákladní automobily a případné prohlídky památkově chráněného komínu jsou tedy z hlediska bezpečnosti prakticky vyloučené.  

 

Péče o historické objekty 

Autor článku, senátor a zastupitel města Kdyně, Ing. Vladislav Vilímec, dále píše: „…pro odcházející radnici je obtěžující se o historické objekty starat. Zdá se jim to zbytečné a drahé. Podobné to ostatně bylo s rekonstrukcí budovy galerie – dodnes není hotová. Nechuť dokončit tento projekt byl očividný.“ 

Současné vedení města Kdyně se o historické objekty stará a začíná s péčí o ně doslova od základů, a nikoliv od nových fasád, které jsou viditelné a voliči je tak pravděpodobně nejvíce ocení. U všech objektů vždy začínáme se sanačními pracemi, protože letitá neřešená vlhkost se podepsala mj. na budově synagogy, na řadě kapliček, na budově radnice, na objektech všech škol i školek, ale také v poměrně nedávno rekonstruovaném „domě v kožichu“, jehož rekonstrukci prováděla společnost Pegisan s.r.o., v jejímž čele stál stejný jednatel, jehož společnost Pegisan sta s.r.o. posléze prováděla rekonstrukci v článku zmiňované kdyňské galerie. Galerie mohla být dokončená, kdyby byl její projekt profesionálněji připravený, kdyby byly s předstihem vyřešeny návaznosti na realizaci dalších projektů (likvidace nebezpečného odpadu, budování teplovodu a realizace projektu školní zahrady vč. vybudování přístupové cesty ke Galerii a k sousednímu chátrajícímu objektu), a především kdyby zhotovitel - společnost Pegisan sta s.r.o., byl schopen stavební práce provádět včas a v požadované kvalitě. Vzhledem k nekvalitně a neprofesionálně odváděné práci a neplnění dohodnutých termínů došlo ze strany Rady města Kdyně k ukončení smlouvy o dílo se společností Pegisan sta s.r.o. Současné vedení radnice totiž na kvalitu prováděných stavebních prací řádně dohlíží a snaží se veřejné prostředky vynakládat maximálně efektivně. Ostatně, málokdo si uvědomuje, že finanční prostředky města jsou prostředky nás všech – občanů města Kdyně. Proto je povinností vedení města tyto prostředky vynakládat hospodárně a efektivně tak, aby za několik málo let nebylo nutné vynakládat dodatečné finance na opravu nekvalitně provedených stavebních prací, jako je tomu např. v domě v kožichu nebo v řadě jiných městských nemovitostech, kde dřívější vedení radnice kvalitu odvedené práce bohužel nekontrolovalo.  

 

„Hra na politiky“ aneb Podání žádosti o památkovou ochranu komínu

Autor článku, senátor a zastupitel města Kdyně, Ing. Vladislav Vilímec, v samotném úvodu píše, že stávající vedení radnice o sobě tvrdilo, že si nebude „hrát na politiky“. Ano, za tímto si také stojíme a na politiky si opravdu nehrajeme! Politickým krokem bylo naopak podání návrhu na prohlášení komínu za kulturní památku, ke kterému ze strany Ing. Vilímce a dalších několika málo osob došlo v den konání zasedání Zastupitelstva města Kdyně za účelem blokování rozhodnutí o demolici komínu, jehož stav je skutečně havarijní. Autor článku dále píše: “Neříkám spolu s klasikem, že na komínu stojí budoucnost Kdyně. Není ale jediný důvod, proč ho neopravit. On v mezidobí nespadne. To by do něj snad musel uhodit blesk.” Můžeme ale opravdu s jistotou tvrdit, že komín nespadne a že ani nehrozí žádný pád cihel či jiných jeho součástí, které by někoho mohly ohrozit na zdraví či snad dokonce na životě? A kdo z nás, zastupitelů, si to případně vezme na svědomí? Autor článku uvádí, že není jediný důvod, proč komín neopravit. Naopak! Důvodů, proč komín neopravit, je několik desítek milionů – to je totiž částka potřebná k nutným investicím a opravám zanedbaného městského majetku, který po léta bez povšimnutí chátral. Nejvíce nás ve Kdyni trápí dezolátní stav budov škol, školek či technické infrastruktury. Městský rozpočet zkrátka není „nafukovací“, a přestože Město Kdyně na svých účtech momentálně disponuje poměrně slušným objemem veřejných finančních prostředků (který se od doby nástupu nového vedení mj. prakticky zdvojnásobil), na pokrytí všech potřebných investic a nutných oprav tyto finance bohužel ani zdaleka nestačí. A přesto jsou někteří zastupitelé ochotni z těchto veřejných prostředků „ukrojit“ bezmála 4 mil. Kč a investovat je do nákladné rekonstrukce prádelenského komínu….

Hodnocení volebního období

Ing. Vladislav Vilímec v článku dále hodnotí volební období stávajícího vedení radnice jako „nepříliš povedené“ a píše, že „Sliby byly velké, výsledky ale pramalé.“ V tomto ohledu záleží určitě na úhlu pohledu – není možné srovnávat éru minulého vedení kdyňské radnice (ODS), která trvala nepřetržitě 28 let a dávat toto více než čtvrtstoletí na misku vah společně s uplynulými necelými čtyřmi lety, kdy došlo ke změně ve vedení města Kdyně (PRO-Kdyňsko). V neposlední řadě záleží také na kontextu uplynulých třech let plných různorodých krizí – COVIDové, materiálové, ukrajinské a energetické. Nemluvě o obstrukcích na začátku našeho působení na radnici - způsob předání radnice jsme totiž nikdy nekomentovali. Téměř třicetiletá éra minulého vedení radnice se vešla do pouhého předání klíčů s posměchem, že „není co předávat.“ Nevyjadřovali jsme se ani k tomu, že jsme nalezli prakticky prázdné kanceláře, v případě kanceláře starosty dokonce bez počítačového vybavení, které se zde nepoužívalo. Na starostově stole jsme nalezli pouze dohodu o okamžitém ukončení pracovního poměru hlavní účetní a rezignaci tajemnice... Byly všechny tyto povolební kroky ze strany bývalého vedení radnice podniknuty v souladu se slibem zastupitelů, tj. v zájmu města a jeho občanů? Nebo se jednalo o politické obstrukce? Na to si každý občan musí nalézt odpověď sám, stejně jako na otázku: “Jak by bez počítačové techniky vypadalo řízení města v době COVIDové?” Tj. v době, kdy jsme na moderních technologiích byli závislí nejen ve vztahu k zaměstnancům, ředitelům městských organizací vč. škol a školek, ale i vůči hejtmanovi, krajskému krizovému štábu? …těžko domýšlet a polemizovat…

 

Nemáme za sebou (a ostatně ani před sebou) lehké roky. Víme jen, že jsme uplynulé 4 roky pracovali navzdory všem krizím, poctivě a ze všech sil - pro město, které máme rádi a na kterém nám upřímně a z celého srdce záleží!  

 

za Město Kdyně
 

Oskar Hamrus, starosta

Ing. Věra Říhová, MPA, místostarostka

Přílohy

UPR_komín_stanovisko_FINAL.pdf

UPR_komín_stanovisko_FINAL.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MB

komín_výstřižek.JPG

komín_výstřižek.JPG
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 191,43 kB
Datum vložení: 26. 7. 2022 16:12
Datum poslední aktualizace: 26. 7. 2022 16:37
Autor: Věra Říhová

Město

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa